MTÜ Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus

Nii kaua, kuni maailmas on lapsi, lilli ja linde, nii kaua on lootust

MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus on pakkunud alates 1997. aastast abivajavatele lastele ja noortele toetust, et nende haridustee jätkuks. Keskuse tegevus sai alguse vabatahtlikust tööst tänaval aega veetavate ning sageli mahajäetud majades elanud lastega, kelle käitumine ei vastanud ühiskonnas kehtivatele normidele ja kes olid ohtlikud nii iseendale kui ka teistele inimestele.  

1998. aastal töötas kirikus tänavalaste päevakeskus. Aasta lõpus ütlesime lastele, et need, kes on nõus kokkulepetest kinni pidama ning iga päev koolis käima, võivad tulla  Peetelisse elama. Esimesed kaks tüdrukut tegid oma otsuse 1999. a jaanuaris ning sellest ajast alates on keskus pakkunud lastele toetust ööpäevaringselt.

Haridusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks ning vaimse tervise toetamiseks pakume lastele turvalist õpi-ja elukeskkonda, ühtekuuluvustunnet ja toetame ning arendame nende õpimotivatsiooni. Sotsiaalkeskuse töö jätkumine on läbi aastate olnud võimalik tänu headele inimestele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes meie tegevust toetavad. Lapsed, kellega me alguses tööd alustasime, on andnud väga suure panuse laste eluruumide ehitamisesse ja Peeteli kiriku renoveerimistöödesse. Sellest saab lähemalt lugeda sotsiaalkeskuse ajaloo alt.

Lapsi on keskusesse suunanud laste vanemad, lähedased, õpetajad, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad ja teised hoolivad ning märkavad inimesed. Lapsed on toonud kaasa oma hätta sattunud kaaslasi ning on ka neid, kes on ise tulnud ja abi palunud. Oleme kogenud, et paljudele lastele on sobinud Peeteli kiriku „avatud ustega“ keskus, kus toetuse saamiseks on vajalik noore enda soov ja vaba tahe.

Toetume oma igapäevases töös Jumala Sõnale ning laste ja perede aitamisel on meie jaoks väga oluline vastastikune usaldus.

Kuidas saame aidata

Päevakeskus

Meie päevad on täidetud erinevate ettevõtmistega. Pakume lastele igapäevaselt sooja lõunat ning keskuse kasvatajad, õpetajad ning vabatahtlikud aitavad lapsi koduste ülesannete tegemisel.

Õpilas- ja noortekodu

Osad lapsed ja noored vajavad selleks, et nad koolis käiksid rutiini, rahulikku ööund ja hommikust äratamist. Nende jaoks on meil õpilas- ja noortekodu.

Noorte toetamine

Noorsootöö Peeteli kiriku sotsiaalkeskuses toimub erinevate meetodite ja tegevuste kaudu läbi regulaarsete kohtumiste ja väljasõitude ning lähtub noorte huvidest ja vajadustest. 

Perede toetamine

Toetame raskustes olevaid lastega peresid. Abivajaduse põhjuseks võib olla keeruline majanduslik olukord, probleem tervisega, sõltuvusprobleemid, eluaseme puudumine, töötus vm põhjus.

Töö-ja seikluskasvatus ning laagrid

Läbi aastate on üheks oluliseks vahendiks laste aitamisel olnud töö- ja seikluskasvatus, mis on hea võimalus silmaringi laiendamiseks ja samal ajal uute oskuste õppimiseks.

Tänased lapsed on homsed lapsevanemad

See plakat kingiti meile toetajate poolt uute päevakeskuse ja turvakodu ruumide avamisel Peeteli kiriku soklikorrusel 01.04.2001.

Perede toetamine

„SINU SÕNA ON MU JALALE LAMBIKS JA VALGUSEKS MU TEERAJAL”

Toetame raskustes olevaid lastega peresid. Abivajaduse põhjuseks võib olla, keeruline majanduslik olukord, probleem tervisega, sõltuvusprobleemid, eluaseme puudumine, töötus vm põhjus. Perede esmane ning põhiline toetaja on keskuse sotsiaaltöötaja, kes loob lapse ja perega kontakti ning suhtleb lapse jaoks oluliste sotsiaalvõrgustike liikmetega. Sotsiaaltöötaja nõustab lapsevanemaid ja aitab erinevate taotluste vormistamisel, arstide ja tugispetsialistide juurde aegade saamisel, toetuste taotlemisel, koolituste leidmisel, dokumentide tõlkimisel jne. Kodus tehniliste vahendite puudumisel on lapsevanematel võimalik kasutada keskuse arvutit ja printerit.

Vahel on ka vanematel endil olnud lapsepõlves ebapiisav toetusvõrgustik, mistõttu nad vajavad nõustamist ja tuge oma pere elu korraldamisel ning paremaks lapsevanemaks saamisel. Sotsiaaltöötaja koos teiste keskuse meeskonna liikmetega aitab lapsel lahendada konflikte koolis, sõprade vahel ja lastevanematega suhtlemises. Võimalusel jagame peredele ka toidu- ja humanitaarabi. Erandolukordades oleme pakkunud lastega emadele elamispinna puudumisel või perevägivalla puhul ajutist elamisvõimalust.

Töö-ja seikluskasvatus ning laagrid

Läbi aastate on üheks oluliseks vahendiks laste aitamisel olnud töö- ja seikluskasvatus, mis on hea võimalus silmaringi laiendamiseks ja samal ajal uute oskuste õppimiseks.

Peeteli kiriku sotsiaalkeskusele kuulub kinnistu Saaremaal. Alates 2002 aastast korraldame seal sotsiaalkeskusest toetust saavatele lastele kevad-, suve-, sügis- ja vahel ka talvelaagreid. Lisaks aktiivsele vaba aja veetmisele aitavad lapsed laagrites kaasa toidu valmistamisel, küttepuude tegemisel, muruniitmisel, majapidamistöödel, lihtsamate ehitustööde tegemisel ning teiste igapäevaste toimetuste juures. Õpetame lastele meid ümbritsevast keskkonnast hoolimist ja väärtustame jäätmete liigiti sorteerimist, tehes seda nii sotsiaalkeskuses kui ka Saaremaa laagris. Korraldame lastele kanuu-, kajaki-, jalgratta- ja metsamatku. Meil on väga hea meel näha lapsi, kes ei ole alguses loodusesse minekust huvitatud, kuid pärast paaril matkal käimist küsivad, et millal järgmine matk või laager tuleb. 😊

Lapsed on abiks sotsiaalkeskuse territooriumi korrashoidmisel. Kiriku tagahoovis on lastel oma lillepeenar, kasvuhoone ja väike maalapp, kus nad saavad aianduses kätt proovida ning saagi valmides kogeda kui hästi maitseb enda kasvatatud toit. Oma aiamaa on lastel ka Saaremaa laagris.

Noorte toetamine

Noorsootöö Peeteli kiriku sotsiaalkeskuses toimub erinevate meetodite ja tegevuste kaudu läbi regulaarsete kohtumiste ja väljasõitude ning lähtub noorte huvidest ja vajadustest. See tähendab koos ajaveetmist, suhtlemist, mitteformaalset õppimist – arutleme noorte jaoks oluliste teemade üle, räägime tulevikuplaanidest, viime  läbi mitmesuguseid  tegevusi ning korraldame kohtumisi eri valdkondade esindajatega. Samuti on igal noorel alati võimalik saada individuaalset nõustamist ja tuge erinevates küsimustes nagu näiteks õppimine või isiklik mure. 

Keskuse üheks prioriteediks on noorte sotsialiseerimine ja iseseisvuse arendamine. Anname neile võimaluse ennast ja oma võimeid turvalises keskkonnas tundma õppida ja proovile panna. Noored on osalenud  vabatahtlikena mitmesugustel heategevus-ja suurüritustel ning koostöös teiste organisatsioonidega aidanud abivajajaid nagu nt. eakad, puudega inimesed ja kodutud. Nad on saanud täiskasvanute juhendamisel töökogemust meie partnerite juures ettevõtetes, keskuse igapäevastes tegemistes ja laagrites. Kaasame noori matkadele ja väljasõitudele ning võimalusel anname neile vastutust. Paljud nendest noortest, kellega me töötame, on Peeteli kiriku sotsiaalkeskusse tulnud lastena, kuid jätkavad veel õpinguid ning vajavad toetust. Sageli näeme, et Peetelist ellu astunud noored on jäänud sõpradeks ja käivad hiljem omavahel perekonniti läbi.

Õpilas- ja noortekodu

Osad lapsed ja noored vajavad selleks, et nad koolis käiksid rutiini, rahulikku ööund ja hommikust äratamist. Nende jaoks on meil õpilas- ja noortekodu. Enamasti elavad lapsed Peetelis pühapäeva õhtust kuni reedeni ja lähevad nädalavahetuseks koju vanemate juurde, kuid on ka neid, kes elavad meie juures kogu aeg. Keskuses elamise esmaseks eeltingimuseks on lapse või noore soov jätkata haridusteed ning keskuses kehtivatest reeglitest ning kokkulepetest kinnipidamine.

See klaasimaal on valmistatud Ukraina-Eesti kunstniku Jarõna Ilo juhendamisel 2001 aastal esimeste laste poolt, kes tulid Peeteli elama.

Päevakeskus

Meie päevad on täidetud mitmesuguste ettevõtmistega. Pakume lastele igapäevaselt sooja lõunat ning keskuse kasvatajad, õpetajad ning vabatahtlikud aitavad lapsi koduste ülesannete tegemisel. Lastel on võimalik tegeleda erinevate arendavate tegevustega, mis korraldatakse vastavalt hetkel keskuses olevate laste huvidest, võimetest ja vajadustest lähtuvalt. Lapsed saavad keskuses tegeleda käsitööga, laulda, tantsida, mängida ja teistel erinevatel viisidel aktiivselt aega veeta. Peame oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja erinevate keelte ning kultuuride tundmaõppimist. Sageli on toetust saavate laste kodune keel vene keel. Meil on hea meel, et lapsed saavad Peetelis eesti keelt õppida ja praktiseerida.

Keskuses on õppeköök, kus lapsed saavad kasvatajate juhendamisel söögitegemist õppida. Õppeköök on aktiivses kasutuses ka õhtuti ning nädalavahetusel, kui keskuse põhiköök ei tööta ning lapsed valmistavad endale kasvatajate ja vabatahtlike abiga ise süüa. On võimalik kasutada duširuumi ja pesumasinat. Kuna keskus töötab ööpäevaringselt, siis saavad lapsed alati tulla Peetelisse kui neil on mõni mure või kõht tühi.