EELK Tallinna Peeteli Kogudus


Hingehoid

     Ametinimetus "hingehoidja" sisaldab teavet kristliku maailmavaate kohta. Hingehoid on osa diakooniatööst,  olles läbi aegade üks kirikliku teenimistöö paljudest vormidest ning seda on Pühakirjas nimetatud ühena  Jumalalt saadud armuandidest (Rm 12:8). Hingehoidja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest või muudest eluolukordadest põhjustatud kriisi tagajärjel psüühikas väljenduvaid negatiivseid kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus. Inimese igakülgne toetamine käesolevas hetkes eesmärgiga parandada abivajaja toimetulekut tulevikus. Hingehoidja ei asenda psühhiaatrit, psühhoterapeuti, psühholoogi, vaid asub võrdväärsena vaimulikus ülesandes nende kõrval.  Hingehoidja erinevalt eelpoolnimetatud ametitest saab inimest toetada eksistentsiaalsetes küsimustes (elu mõte,  süütunne, Jumal, nähtamatu maailm, surmahirm jne). Otsustav erinevus seisneb selles, et hingehoid vaatab inimest lähtuvalt usu dimensioonist, teised kolm rajanevad empiirilistel teaduslikel vaatlustel. Inimene olles Jumala loodu on tervik ühes hinge ja ihuga. Hing pole mitte osa inimesest, vaid inimene ise. Hing ja ihu kuuluvad lahutamatult kokku. Kui üks neist kannatab, kannatab ka teine tervikuna.
     Hingehoidja kutse-eetikast lähtuvalt on tagatud abivajajate eneseväärikus ning usalduslik ja turvaline suhtlemiskeskkond. Kõik kõneldu jääb üksnes vestlusel osalenute teada. Hingehoidja on kannatava inimese kõrval selleks, et jagada tema koormat ning aidata tal kannatustes vastu pidada. Hingehoidja on  hooliv kuulaja, kes ei anna valmis vastuseid vaid aitab abivajajal ise jõuda vastusteni.